اصلاحيه بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي

شماره21809/020                                                                       31/6/1387
اصلاحيه بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي
رؤساي محترم سازمان جهادكشاورزي استان‌ها
در راستاي دادنامه شماره1003 مورخ20/9/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه85/75 درخصوص رسيدگي به شكايت سازمان بازرسي كل كشور به خواسته ابطال بند يك ماده37 دستورالعمل واگذاري مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي منابع ملي و دولتي موضوع بخشنامه شماره 5/8147 مورخ 13/7/1379 سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و پيرو ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 مفاد بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي كشاورزي و غيركشاورزي به شرح ذيل اصلاح و براي اجراء ابلاغ مي‌گردد:
بند5 ماده7:
تعهدنامه محضري از اشخاص حقيقي مبني بر اقرار به كارمند دولت نبودن و عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 2/10/1337 و اشخاص حقوقي تعهد به عدم شمول ممنوعيت‌هاي مقرر در قانون مذكور نسبت به مديرعامل، هيأت مديره، بازرسين و شخصيت حقوقي شركت.
صدر بند (الف) ماده30:
اراضي واگذار شده موضوع مواد 31و 32 طبق قرارداد و مستند به ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت پس از به بهره‌برداري رسيدن طرح مصوب و اراضي واگذار شده موضوع ماده75 طبق قرارداد و پس از اجراي كامل طرح مصوب و تأييد عوامل نظارتي موضوع قانون اصلاحي ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1386 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و تأييد مرجع صادركننده جواز تأسيس و يا موافقت اصولي مربوطه توسط هيأت كارشناسي ذيل، تقويم و براي واريز به مستأجر اعلام مي‌گردد.
وزير جهاد كشاورزي ـ محمدرضا اسكندري