تصويب‌نامه در خصوص خريد و تحويل‌گيري برگ سبز چاي مازاد بر فروش كشاورزان به كارخانه‌هاي بخش خصوصي توسط سازمان مركزي تعاون روستايي

شماره 35830/ت 39584هـ                                                            8/3/1387
تصويب‌نامه در خصوص  خريد و تحويل‌گيري برگ سبز چاي مازاد بر فروش كشاورزان به كارخانه‌هاي بخش خصوصي توسط سازمان مركزي تعاون روستايي
وزارت جهاد كشاورزي ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1387 بنا به پيشنهاد شماره 6387/100 مورخ 31/1/1387 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي ـ مصوب 1368ـ تصويب نمود:
1ـ سازمان مركزي تعاون روستايي به عنوان دستگاه مباشر، مسؤول خريد و تحويل‌گيري بـرگ سبز چاي مازاد بر فروش كشـاورزان به كارخانه‌هاي بخش خصوصـي به نرخ خريد تضميني در كارخانه‌هاي چاي (وفق ابلاغيه شماره 139991/100 مورخ 7/11/1386 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور) و در راستاي اجراي آيين‌نامه اجرايي ساماندهي توليد، فرآوري و بازرگاني چاي و اصلاحات آن به عنوان مراكز خريد تعيين و اقدام خواهدنمود.
2ـ به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي خريد برگ سبز چاي تسهيلات مورد نياز در  جدول گردش نقدينگي سازمان مركزي تعاون روستايي تعيين و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌شود.
3ـ قيمت خريد هر كيلوگرم برگ سبز چاي از كشاورزان چاي‌كار با حداكثر ده درصد رطوبت و برحسب درجه كيفي 1و2 به ترتيب سه هزار و ششصد و پنجاه (3650) ريال و دو هزار و يكصد و چهل (2140) ريال تعيين مي‌شود.
4ـ جهت تشويق كارخانه‌هاي چاي به فعاليت بر مبناي ساز و كار بازار، در صورت تمايل كارخانه‌ها به خريد برگ سبز چاي و فرآوري و فروش چاي خشك در بازار، دستگاه مباشـر مجاز اسـت ضمن انعقاد قـرارداد با كارخانه‌هـايي كه از بابـت قراردادهـاي قبـلي به سازمان مركزي تعاون روستايي بدهي ندارند، برگ سبز خريداري شده از كشاورزان را برحسب برگ سبز درجه 1و2 به طور ميانگين معادل يك هزار و پانصد و نود (1590) ريال و هفتصد و نود (790) ريال به فروش رساند.
تبصره ـ كارخانه‌هاي فرآوري چاي مي‌توانند رأساً نسبت به خريد برگ سبز چاي به صورت توافقي از كشاورز اقدام و از معافيتهاي لازم برخوردار گردند.
5 ـ ميانگيـن قيمـت چـاي خشـك تحويلـي از كارخانه‌ها بابـت بدهي كارخانـه‌ها به دستگاه مباشر از محل برگ سبز دريافتي به ازاي هر كيلوگرم هفت هزار و دويست (7200) ريال تعيين مي‌شود.
 
6 ـ ضوابط كيفي چاي خشك مذكور براساس ساز و كار مندرج در مصوبه شماره 25719/34 مورخ 20/2/1384 شوراي اقتصاد تعيين و مورد عمل قرار خواهدگرفت.
7ـ دوره زماني خريد برگ سبز از اول ارديبهشت تا 15/8/1387 مي‌باشد و به هيچ وجه قابل تمديد نمي‌باشد.
8 ـ كارخانه‌ها موظفند حداكثر ظرف دو ماه بعد از تحويل برگ سبز نسبت به تسويه حساب به صورت ريالي و يا تحويل چاي خشك با دستگاه مباشر اقدام نمايند.
9ـ دستگاه مباشر موظف است تمهيدات لازم را براي فروش چاي خشك خريداري شده در  سال جاري و از طريق مزايده فراهم نمايد. در صورت عدم امكان فروش چاي خشك خريداري شده، وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تعيين تكليف آن اقدام خواهدكرد.
10ـ كارخـانه‌هايـي كه بدهـي قبلي دارند، موظفـند تـا پايان 31/3/1387 نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و تسويه حساب قطعي نمايند.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي