اصلاح تصميم نامه شماره 63378/ 35702مورخ 1/6/1385 موضوع وظايف وزارت جهاد كشاورزي در استان اردبيل

191071/39012
24/11/1386


وزارت جهاد كشاورزي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/11/1386 بنا به پيشنهاد شماره 36840/020 مورخ 15/10/1386 وزارت جهاد كشاورزي ‎‎‎‎ موافقت ‎‎‎‎ نمود:

 ‎‎‎‎در بند “و“ تصميم نامه شماره 63378/ 35702مورخ 1/6/1385 بعد از واژه “ گرمي “ عبارت “وپارس آباد“ اضافه مي شود .


رونوشت: دفتر رييس‌جمهور، دفتر معاون اول رييس‌جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس‌جمهور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‌راهبردي رييس‌جمهور، استانداري بوشهر و دفتر هيئت دولت.

 ‎‎‎‎