بررسی کیفیت آب در قفس های پرورش ماهی در تالاب بندرانزلی

امروزه در بسیاری از نقاط جهان بیش از 130 گونه ماهی و حدود 12 گونه میگو درون محیط های محصور پرورش داده می شود. پرورش در محیط های محصور به سه دسته تقسیم می شود:1- قفس 2- سواحل محصور شده (پن) 3- کانال های آب رسانی.

پرورش ماهی در محیط هاي محصور در مقایسه با روش هاي دیگر مانند پرورش در استخر و تانک هزینه کمتري دارد . پن در سطح هاي مختلف از یک تا 1000 هکتار ساخته می شود ولی قفس ها داراي سطحی بین یک تا 1000 متر مربع میباشد لذا با توجه به سطح کوچک ، قفس ها براي پرورش متراکم مناسبتر هستند در حالی که پن براي پرورش گسترده و نیمه متراکم مناسب است.پارامترهای مهم در کیفیت آب محیط های پرورش ماهی،دو دسته می باشند.پارامترهای اساسی در کیفیت آب وپارامترهایی که روی تولید ماهی اثرمیگذارند.یکی از موارد مهم ومورد توجه در کیفیت آب و پرورش ماهی، ارتباط میان محیط، ماهی وبیماری می باشد.که همیشه باید در این ارتباط تعادل بر قرار باشد. لذا در این تحقیق به بررسی روند تغییرات برخی از پارامترهای فیزکی، شیمیایی و  میکروبی در تالاب بندر انزلی  در سال 91 و 92 پرداخته شده است. اندازه گیری میزان  دماي هوا و آب، pH، DO در زمان نمونه برداری توسط دستگاه مولتی پارامتر و سایر پارامترها نظیر كدورت، TDS،TSS، فسفات،نیترات و ... و پارامترهای میکروبی Total Coliform، Fecal Coliform، Fecal Streptococcus(انتروکوک) در آزمایشگاه و با روش استاندارد انجام شد.

نتایج حاصل از تحقیق در برخی پارامترها نظیر  pH ، DO و ... دارای تفاوت معنی دار در ایستگاه و ماههای مختلف بود.