مهندسی مدل رانده Model-Driven Engineering


مدل چیست؟
مدل نمایشی از یک سیستم است(یک دید از سیستم) که هدف آن مخفی کردن جزئیاتی است که برای ما مهم نیست و برجسته کردن جزئیاتی است که برای ما اهمیت دارد.
مدل یک انتزاع از سیتم است.

چرا مدل؟
- برای درک بهتر مسئله
- برای بررسی سیستم از جنبه های مختلف، هر مدل یک چیزی از سیستم به ما نمایش می دهد.
- باعث می شود سیستم را از یک دید بالا نگاه کنید و جزئیات را برای بعد بگذارید. ابتدا به مسائل مهم می پردازید و در آینده به جزئیات خواهید پرداخت.
- در اکثر رشته های مهندسی هنگام بررسی یک سیستم پیچیده ابتدا مدل سازی انجام می شود. از آنجا که سیستم های نرم افزاری کنونی اکثرا پیچیده شده اند ما نیز این رسم را باید بجا بیاوریم.

انواع روش های مدل رانده
MDA: معماری مدل رانده
MDD: توسعه مدل رانده
MDE: مهندسی مدل رانده
MDSD: توسعه نرم افزار مدل رانده
MDSE: مهندسی نرم افزار مدل رانده

همه این روش ها جزئی از مدل رانده می باشد که هرکدام به مواردی می پردازد برای مثال روش های MDE مشکل زبان های نسل سوم که وابستگی به پیچیدگی های پلت فرم بود را حل خواهد کرد.
در این روش مدل مستقل از پلت فرم ایجاد خواهد شد و کد برای پلت فرم های مختلف به صورت خودکار تولید خواهد شد.
برای این کار نیاز به ابزار می باشد.